Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט יהודה המכבי

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע תמ"א 38 ברחוב יהודה המכבי באשדוד
ברחוב יהודה המכבי 14 באשדוד קיים בנין בן 4 כניסות, 4 קומות בכל אחת, ובסך הכל 32 דירות קיימות.
במסגרת הפרויקט יחוזק המבנה, יתווספו לו 2 קומות, ובסך הכל 26 דירות חדשות. נכנסתם בשלב שבו הפרויקט קיבל את כל היתרי הבניה הנדרשים, ונמצא בשלבי בניה.
בפרויקט זה אין מימון בנקאי - הוא מומן באמצעות הון עצמי של היזם, כספי משקיעים, והכנסות ממכירת הדירות.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 לקראת סיום ברבעון הקודם סיפרנו לכם שהיזם מתקדם לקראת טופס 4 (טופס אישור אכלוס), שבקבלתו תלוי שחרור הכספים המגיעים לכם, כאשר ההערכה הייתה שהוא יתקבל בחודש אפריל. למעשה ברבעון הזה חלה התקדמות נוספת, אבל טופס 4 עדיין לא הגיע, ואנחנו נחליט לפי המשך ההתקדמות האם להמתין או ללחוץ על היזם לפרוע את ההלוואות ממקורות עצמיים שלו. עם זאת, חשוב להבהיר כי למרות העיכוב במסירה אנחנו לא רואים סיכון בפרויקט משום שהוא קרוב מאוד להשלמה וכן בשל הערבות האישית של היזם אותה אנחנו מחזיקים כבטוחה בפרויקט זה. סיכומו של דבר, אנחנו ממש קרובים לסיום, ממשיכים לעקוב וללחוץ על היזם, ומקווים לברך על המוגמר בקרוב.
2022 | עדכון 1 לקראת סיום ברבעון הקודם סיפרנו לכם שלאחר שביצוע הפרויקט הסתיים למעשה, שחרור הכספים תלוי בקבלת טופס 4, שבעצמו מתעכב בגלל קושי תזרימי נקודתי של היזם. נכון להיום, היזם המשיך בפעולות לקראת קבלת טופס 4, וההערכה שלו כעת היא שהטופס יתקבל ברבעון הקרוב. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב, עד לקבלת כל הכספים על ידי המשקיעים. סיכומו של דבר, אנחנו רגע לפני הסיום, ובעז"ה מקווים לברך בקרוב על המוגמר.
2021 | עדכון 4 מתקרבים לסיום בעדכון הקודם סיפרנו לכם שלאחר מכירת כל הדירות וסיום כמעט מלא של הביצוע ההנדסי, היזם מחכה לקבלת טופס 4, המהווה חותמת סופית על סיום הפרויקט. המצב כעת הוא שהיה חסר ליזם סכום מסוים של כסף על מנת לסיים את כל מה שנדרש ממנו לטופס 4, ובעקבות לחץ שהפעלנו הוא גייס אותו ממקורות שונים ובימים אלו משלים את העבודות בשטח וממשיך לעבוד על המסמכים הנדרשים לסיום הפרויקט וקבלת אישור אכלוס. לסיכום, למרות העיכוב, אלו ממש השלבים האחרונים, והחזר כספי ההשקעה שלכם צפוי בעז"ה בטווח הנראה לעין. אנחנו ממשיכים לעקוב, ומקווים לסיום טוב בקרוב.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן