Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט ראש העין

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת קרקע למגורים ומסחר בראש העין
ברחוב שבזי בראש העין, קיימת קרקע המיועדת לבנייה משולבת של מגורים ומסחר. בעיסקה רכש היזם את הקרקע, ובעידוד העירייה הוא אמור לפנות למוסדות התכנון על מנת להגדיל באופן משמעותי את זכויות הבנייה בקרקע וכך למקסם את הרווחיות הטמונה בה, ואז לגשת לבנייה.
הכסף שלכם ניתן ליזם בהלוואה נושאת ריבית, והכסף אמור לחזור מתוך רווחי הפרויקט.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 מתקדמים במסדרונות התכנון ברבעון הקודם סיפרנו לכם על צפי להגשה קרובה לוועדת התכנון. ברבעון הנוכחי התקיימה פגישה עם הוועדה המחוזית (שהיא גוף תכנוני בכיר יותר מהוועדה המקומית שנמצאת בעירייה), ובה הציג היזם תוכניות לבניית מספר יחידות גבוה מהמתוכנן. בדיון בוועדה עלו מספר סוגיות הדורשות מעורבות של העירייה, ולכן נקבע שיתקיים דיון של הוועדה עם העירייה לדיון בנושא. סיכומו של דבר, נראה שאנחנו בדרך הנכונה, כאשר העיכובים הם חלק אלמנטרי מהתהליך.
2022 | עדכון 1 מתקדמים לקראת ועדת תכנון ברוכים הבאים לעדכון הרבעוני הראשון בפרויקט ראש העין. כזכור, השלב הראשון שעל היזם היה לעשות, הוא לפנות להגדלת התב"ע בוועדה לתכנון ובנייה. בתחילת הרבעון האחרון העירייה התנהל שיח מול העירייה שרצתה לתלות את קידום התוכנית בקידום תוכנית מתאר רחבה יותר, לשמחתנו בשבועות האחרונים נפתר העיכוב וההגשה לוועדה צפויה ברבעון הקרוב. סיכומו של דבר, לאחר עיכוב קל הפרויקט מתנהל בהתאם לתכנון, ואנחנו אופטימיים לגבי המשך הדרך.
2021 | עדכון 4
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן