Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט רמת שלמה

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת מרכז מסחרי ברמת שלמה - ירושלים
בשכונת רמת שלמה בירושלים בונה קבלן פרויקט למגורים. בקומת הקרקע של הפרויקט ישנו שטח המיועד למסחר. את השטח הזה רכש היזם שמוביל את הפרויקט.
נכנסתם לפרויקט בסמוך לקבלת היתר הבניה והפרויקט צפוי לארוך כ-3 שנים.
רכישת הנכס מבוצעת באמצעות כספי ההלוואה שמהווים את התשלום הראשון. יתרת הסכום תשולם עם קבלת הנכס, באמצעות מימון בנקאי.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה. את הכסף תקבלו עם סיום בניית הנכס ואכלוסו באמצעות מימון מחדש של הפרויקט באותה עת.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 ממשיכים בבנייה ברבעון הקודם סיפרנו לכם על המשך ההתקדמות ההנדסית, סיום היסודות ותחילת רצפת חניון. ברבעון הזה המשיכה התקדמות טובה, וכעת עובדים על השלד של קומת הקרקע. בתחום ההשכרות אנחנו בעצירה זמנים יזומה, על מנת למצות את התשואה שניתן לקבל, שצפויה לעלות ככל שנתקרב למועד השלמת הבנייה ואכלוס סביבת הנכס. סיכומו של דבר, הפרויקט ממשיך בקצב משביע רצון, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון 1 ממשיכים בבנייה ובהשכרה ברבעון הקודם סיפרנו לכם על התקדמות עבודות החפירה והדיפון במגרש בקצב טוב, ועל עצירה זמנית של המו"מ להשכרות, על מנת למצות את התשואה שניתן לקבל. ברבעון הזה ההתקדמות ההנדסית המשיכה בצורה טובה תוך עמידה בלוחות הזמנים המשוערים, הסתיים שלב היסודות ועובדים כעת על רצפת החניון. סיכומו של דבר, הפרויקט ממשיך בקצב משביע רצון, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2021 | עדכון 4 ממשיכים בבנייה וממתינים עם ההשכרה ברבעון הקודם סיפרנו לכם שהתקבל היתר בנייה בשעה טובה, ושהעבודות בשטח ממשיכות אחרי שהתקבל התר לעבודות העפר. ברבעון האחרון המשיכו עבודות החפירה והדיפון במגרש בקצב טוב, ובמחינת ההשכרות, מלבד 30% מהנכס שכבר מושכרים לסופרמקרט ועוד כ-50 מ""ר שלגביהם יש משא ומתן מתקדם עם פיצריה, היזם ממתין לשלבים מתקדמים יותר של הפרויקט. סיכומו של דבר, הפרויקט ממשיך בקצב משביע רצון, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן