Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט פנינת גושן

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת ואכלוס בית רופאים בקרית מוצקין
ברחוב גושן בקרית מוצקין ישנו מבנה ששימש בעבר במרכזיית בזק והוסב למבנה למרפאות, משרדים ומסחר.
היזם השתמש בהלוואה שלנו לצורך ההון העצמי הנדרש לרכישה. בנוסף, הוא לווה את יתרת הכסף מהבנק.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, לתקופה שבין שנה לשלוש שנים, שתוחזר למשקיעים באמצעות מימון מחדש מול הבנק עם השלמת אכלוס המבנה בשכירויות ארוכות טווח.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 תהליכי פירעון כפי שסיפרנו בעדכונים הקודמים, היזם החל לפרוע את כספי המשקיעים. הפירעון נעשה בפעימות מדי מספר חודשים, ואנחנו משתדלים ככל האפשר להיענות לבקשותיכם לגבי קדימות הפירעון. כמובן כל משקיע יקבל את הריבית בהתאם לתקופת ההשקעה שלו בפועל (ככל שהפרעון יבוצע מאוחר יותר כך יגדלו הרווחים). במידה ואתם מעוניינים להימנות בין הנפרעים במועד הפרעון הקרוב (חודש 9/22) נא עדכנו אותנו במייל חוזר.
2022 | עדכון 1 תהליכי פירעון כפי שסיפרנו בעדכונים הקודמים, היזם החל לפרוע את כספי המשקיעים. הפירעון נעשה בפעימות מדי מספר חודשים, ואנחנו משתדלים ככל האפשר להיענות לבקשותיכם לגבי קדימות הפירעון. כמובן כל משקיע יקבל את הריבית בהתאם לתקופת ההשקעה שלו בפועל (ככל שהפרעון יבוצע מאוחר יותר כך יגדלו הרווחים).
2021 | עדכון 4 כפי שהבטחנו בעדכונים הקודמים, היזם החל לפרוע את כספי המשקיעים. הפירעון נעשה בפעימות מדי מספר חודשים, ואנחנו משתדלים ככל האפשר להיענות לבקשותיכם לגבי קדימות הפירעון. כמובן כל משקיע יקבל את הריבית בהתאם לתקופת ההשקעה שלו בפועל (ככל שהפרעון יבוצע מאוחר יותר כך יגדלו הרווחים).
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן