Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט נופי צפת

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת וקידום תכנון לבניית מרכז מסחרי על קרקע בעיר צפת
בשיפולי העיר העתיקה בצפת, רוכש היזם קרקע בייעוד מסחר מלונאות ודיור מוגן.
היזם מתכוון לתכנן מבנה שיכלול ככל הנראה 'עירוב שימושים' - כלומר ישמש לייעודים השונים המותרים על הקרקע, ולאחר מכן להוציא היתר בנייה, וכמובן גם לבנות את המבנה הזה.
היזם השתמש בהלוואה שלנו לצורך רכישת הקרקע. הוא לקח חלק מההלוואה מקבוצת המשקיעים שלנו, וחלק אחר מגוף פיננסי אחר (גמא).
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, לתקופה של בין 3-5 שנים. התכנון הוא לאפשר ליזם לקדם את התכנון והוצאת ההיתר, ואז יוכל היזם להכניס גוף אחר שיממן את בניית הפרויקט והוא יוכל להוציא אותנו.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 ממשיכים להתקדם במספר נתיבים ברבעון הקודם סיפרנו לכם על ההחלטה שלנו להישאר בפרויקט, אבל להוציא ממנו את המשקיעים, וזאת בגלל התמשכותו הרבה. ברבעון הזה המשכנו במאמץ לקבל מימון חיצוני על מנת לפרוע את כספי המשקיעים. כחלק מהתהליך קיבלנו שמאות חדשה ואינדיקציות נוספות שמאשרות עלייה של ערך הקרקע, ופוטנציאל מצוין להמשך, ואנחנו מקווים שזה יאפשר לנו לקבל את המימון ביתר קלות, לטובתכם. סיכומו של דבר, מדובר בעיסקה שאנחנו צופים לה התפתחויות טובות, שמצד אחד מחזקות את החלטתנו להמשיך ולהחזיק בה למרות התארכות הזמן ותהליכי התכנון - ומצד שני יאפשרו לנו בעזרת ה' (ככל הנראה תוך השנה הקרובה) לפרוע את מי שעוד לא פרענו.
2022 | עדכון 1 הליכי התכנון ממשיכים, ואנחנו פועלים לפירעון המשקיעים הליכי התכנון מתקדמים וקיבלנו מספר סקיצות שנראות בהתקדמות משמעותית לקראת הגשת בקשה להיתר. במקביל, כפי שסיפרנו בעדכונים הקודמים, הייתה לנו התלבטות האם להישאר בפרויקט צפת או לצאת ממנו. ההחלטה שהתקבלה הייתה להישאר, אבל באמצעות הגדלת המימון החיצוני, וצמצום היקף המשקיעים. זאת בעיקר כי אמנם מדובר בפרויקט עם פוטנציאל, אבל בטווח הקרוב ההתקדמות צפויה להיות איטית - דבר שחלק מהמשקיעים לא מרגישים איתו בנוח. נכון להיום התחלנו כבר לפרוע חלק נכבד ממשקיעי הפרויקט, וכעת עובדים להשיג את המימון על מנת לפרוע עוד. כמובן שכל משקיע שיקבל את כספו יעודכן על כך, ובע"ה גם יקבל הצעה להשקעת המשך. סיכומו של דבר - מדובר בפרויקט עם פוטנציאל טוב, אבל לא מתאים לכל המשקיעים, ועל כן כבר פרענו חלק מהמשקיעים, ואת השאר אנחנו פועלים לפרוע בהמשך בעזרת ה'.
2021 | עדכון 4 הליכי התכנון ממשיכים, ואנחנו בוחנים את עמדתנו בעיסקה ברבעון הקודם סיפרנו לכם שלמרות שאנחנו מאמינים ברווחיות של העיסקה, בגלל התמשכות הליכי התכנון אנחנו בוחנים את המשך דרכנו בה. נכון להיום אנחנו מתקדמים בשני אפיקים מקבילים, שעם הזמן נחליט באיזה מהם לבחור - האחד הוא יציאה מהפרויקט על ידי מכירתו לגורם שלישי, והשני הוא הישארות בפרויקט תוך הגדלת המימון הבנקאי בו, מה שיאפשר לנו לפרוע את כספי המשקיעים הראשונים בפרויקט בזמן. סיכומו של דבר - מדובר עדיין בעיסקה רווחית ובטוחה עבורנו, אבל בגלל התמשכות הליכי התכנון אנחנו שוקלים את צעדינו הלאה.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן