Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט נס ציונה

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע פרויקט מגורים בנס ציונה
ברחוב חיים בר לב בנס ציונה חתם היזם על עסקת קומבינציה (בה הוא קיבל שטח תמורת דירות שימסור לבעלים בסוף הבניה) מול המחזיקים בקרקע.
היזם השתמש בהלוואה שלנו לצורך ההון העצמי הנדרש לרכישה. בנוסף, הוא לווה את רוב הכסף מבנק ירושלים.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, לתקופה של כ-3 שנים וחצי.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2
2022 | עדכון 1
2021 | עדכון 4 ממשיכים להתקדם במכירות ובתכנון ברבעון הקודם עדכנו אתכם על התקדמות במכירות ובהליכי הרישוי מול העירייה. ברבעון הזה חלה התקדמות נוספת בתהליכי הרישוי, והצפי הוא שהתר הבנייה יגיע בתוך כשלושה חודשים. גם המכירות ממשיכות, ודירה נוספת נמכרה, גם היא במחיר גבוה משמעותית מהצפי הראשוני. סיכומו של דבר, הפרויקט מתקדם בצורה משביעת רצון, אנחנו צופים המשך התקדמות חיובית, וגם פירעון של כספי המשקיעים בזמן כפי התחייבות היזם.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן