Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט לונדון

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת והשבחת נכסי נדל"ן למגורים בלונדון
במסגרת הפרויקט, היזם מאתר נכסים במחירי הזדמנות, משביח ומוכר אותם ברווח.
היזם שעימו אנחנו עובדים הוא מומחה בתחומו בלונדון, מקצועי וחריף מאוד - ומצד שני גם זהיר ומתרחק מהרפתקאות. תרכובת שאנחנו אוהבים..
הכסף ניתן ליזם בהלוואה ל-3 שנים, שבסיומן הוא עתיד לחזור יחד עם הריבית שהובטחה לכם בחוזה.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 מכירה ראשונה, והמשך השבחות ברבעון הקודם יפרנו לכם שהיזם ממשיך להתקדם עם השבחתם של שמונת הנכסים שנרכשו בעזרת המימון שלנו. ברבעון הנוכחי באה עיסקה ראשונה למיצוי במכירה ברווח גדול (50,000 פאונד מעל השמאות, ו-100,000 מעל ההערכה הראשונית שלנו!), וגם עסקאות אחרות ממשיכות להתקדם, עם היתרי בנייה ופיצול שמתקבלים, ועבודה שמתקדמת בשטח. עיקר הפעילות שלנו ברבעון הזה הייתה במימון מחדש של העסקאות (לקיחת הלוואות בריבית נמוכה יותר מאלו שנלקחו בשלב הראשון), לאור עליות הריבית הצפויות באנגליה. כחלק מהתהליך קיבלנו אשרור לכך שההערכה של היזם לגבי שווי הנכסים הייתה מצוינת, וכמעט כולם קיבלו שמאות דומה להערכת היזם, או גבוהה ממנה. הקושי היחיד בשלב זה נובע מבעיה כללית של לקיחת משכנתאות לדיור בלונדון, מה שמאט את קצב מכירת הדירות - אך זה דבר שלא אמור להשפיע עליכם. סיכומו של דבר, הפרויקט מתקדם בהתאם לציפיות ואף מעט מעבר להן, ואנחנו אופטימיים גם לגבי ההמשך.
2022 | עדכון 1 העסק עובד כמצופה ממש בדומה לעדכון הקודם, גם ברבעון הנוכחי היזם ממשיך להתקדם עם השבחה, השכרה ומכירה של שמונת הנכסים - כל אחד מהנכסים לפי הכדאיות שלו - ומעדכן אותנו באופן שוטף על ההתקדמויות. אנחנו מתרשמים לטובה גם מאופי הדיווחים המפורט והישר וגם מהתוכן שלהם, וממשיכים להתנהל מול היזם לקראת עסקאות נוספות, אם תימצאנה כאלה. סיכומו של דבר - נכון לעכשיו אנחנו שבעי רצון מהעיסקה, ואופטימיים גם לגבי העתיד.
2021 | עדכון 4 העסק עובד כמצופה בעדכון הקודם סיפרנו לכם על שמונה נכסים שנרכשו על ידי היזם מכספי ההלוואה שלנו, ועל העדכונים שאנחנו מקבלים מהיזם. ברבעון הנוכחי היזם ממשיך להתקדם עם השבחה, השכרה ומכירה של דירות, ומעדכן אותנו באופן שוטף על ההתקדמויות. אנחנו מתרשמים לטובה גם מאופי הדיווחים המפורט והישר וגם מהתוכן שלהם, וממשיכים להתנהל מול היזם לקראת עסקאות נוספות. סיכומו של דבר - נכון לעכשיו אנחנו שבעי רצון מהעיסקה, ואופטימיים גם לגבי העתיד.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן