Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט גבעת מרדכי

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט למימון מבנה מסחרי בירושלים
ברחוב יצחק דוד מן 2 שבשכונת גבעת מרדכי בירושלים, קיים מבנה מסחרי, המושכר לקופת חולים מאוחדת. הסכם השכירות נחתם לפני כשנתיים, לתקופה של 10 שנים, ולקופת החולים יש אופציה להאריך את ההסכם ל-10 שנים נוספות.
הפרויקט בנוי ומאוכלס, ומטרת ההלוואה היתה לאפשר ליזם לבצע פעילויות עסקיות נוספות.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה. חלקכם מקבלים את הריבית באופן שוטף, וחלקכם תקבלו אותה בסיום הפרויקט (כל אחד כפי שבחר בזמן ההצטרפות).

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 הצעדים האחרונים ברבעון הקודם סיפרנו לכם על תחילת הפירעון הצפויה, וברבעון הזה אכן נפרעו רובם הגדול של המשקיעים. נותר לסגור סכום אחרון לפירעון הסופי של כלל המשקיעים, ולברך על המוגמר. סיכומו של דבר, אין הרבה להאריך. אנחנו ממש בישורת האחרונה.
2022 | עדכון 1 מתקרבים לסוף ברבעון הקודם סיפרנו לכם שעל אף ההתקדמות במכירת הנכס, היזם החליט לממש את ההארכה שניתנת לו, ולהאריך את תקופת ההלוואה בחצי שנה נוספת. היזם מעריך שהפירעון - או לפחות חלקו - צפוי ברבעון הקרוב, ואנחנו ממשיכים לעקוב מקרוב ולעדכן אתכם. כך או כך, בסך הכול מדובר בפרויקט טוב ויציב, ואנחנו אופטימיים גם לגבי ההמשך.
2021 | עדכון 4 מתקרבים לסוף. על פי ההסכם המקורי, תקופת ההלוואה היתה אמורה להסתיים בעוד כחודש וחצי. עם זאת, כזכור, עומדת ליזם האפשרות להאריך את תקופת ההלוואה בחצי שנה נוספת, וכעת הוא בחר לממש אפשרות זו. אמנם לא ברור אם הוא יידרש לכל מלוא התקופה או רק לחלקה, וזה פרט שמן הסתם יתברר בחודשים הקרובים. כך או כך הפרויקט במצב טוב ויציב, והתשלומים הרבעוניים, למי שאמור לקבלם, יועברו כרגיל בתחילת הרבעון.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן