Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט בני ברק

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט להקמת מבנה מגורים ומסחר בבני ברק
ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק, מול מכון מור, קיים מגרש בגודל 1700 מ"ר עם זכויות בניה של אלפי מ"ר למסחר ומשרדים.
נכנסתם לפרויקט בשלב שלפני קבלת היתר הבניה. הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 ממשיכים להתקדם לקראת היתרי בנייה ברבעון הקודם סיפרנו לכם על ההמתנה לקבלת היתר חפירה ודיפון במגרש, ועל התהליכים לקראת היתר בנייה סופי. למעשה היתר החפירה עדיין לא התקבל, והמידע שביד היזמים אומר שהדבר היחיד שמעכב אותו הוא התנגדות אחת שעדיין לא נידונה, ובימים אלה הם יושבים עם מגיש ההתנגדות על מנת להסיר אותה בלי להגיע לוועדה. במה שקשור להיתר המלא, ככל וסוגיית ההתנגדות תיפתר, היזמים צופים שהוא יתקבל ברבעון האחרון של שנה זו. עדכון משמח נוסף הוא שהרכבת הקלה של גוש דן, והתחנה החדשה היושבת ממש מול המגרש שלנו, כבר נמצאות בשלבים אחרונים לפני הפעלה – דבר שישפר בע"ה משמעותית את הרווחיות של הנכס שלנו. סיכומו של דבר, הפרויקט מתנהל בצורה טובה ובהתאם לציפיות, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון 1 ממשיכים להתקדם בשלבי קבלת ההיתר ברבעון הקודם עדכנו אתכם על אישור בקשת היזם לבנייה של קומת המסחר, ועל התקדמות בשלבי שינוי התב"ע וקבלת היתרי הבנייה. ברבעון הזה היזם המשיך בתהליכים השונים מול העירייה, והיתר לחפירה ודיפון עתיד להתקבל בעוד כחודש. בשבועות הקרובים עתידה להתפנות החנות הישנה האחרונה מהמתחם, והיזם כבר נערך להכנת תוכניות למכרז ולהתחלת עבודות עפר. מבחינת היתר הבנייה הסופי, ההערכה היא עדיין שהוא יתקבל ברבעון האחרון של שנת 2022. סיכומו של דבר, הפרויקט מתנהל בצורה טובה ובהתאם לחזונו של היזם, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2021 | עדכון 4 מתקדמים בשלבים לקראת היתר. ברבעון הקודם סיפרנו שהיזם ממשיך בשלבים השונים לקראת שינוי התב"ע וקבלת היתר הבנייה. לשמחתנו, ברבעון החולף הפרויקט קיבל את אישור הועדה מקומית לבנייה של קומת המסחר, וגם את הבקשה לשימוש בקומת המינוס (קומה תת קרקעית) לאחסנה, מה שיאפשר בעתיד הסבה גם שלה למסחר - דבר שבמיקום היקר הזה מעלה משמעותית את הרווחיות של הפרויקט. היזם ממשיך בתהליכים לקראת היתר מלא, ואנחנו משערים שהוא יתקבל ברבעון האחרון של 2022. לסיכום - הפרויקט כבר מתחיל להראות את התגשמות החזון של היזם, וממשיך להתקדם בקצב משביע רצון, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן