Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט בית שמש מחיר למשתכן

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע פרויקט מחיר למשתכן בבית שמש
חברת 'אפי קפיטל' זכתה במכרז לבניית 362 דירות במסגרת מבצעי מחיר למשתכן בבית שמש. כשני שליש לזוכי המכרז ושליש בשוק החופשי.
נכנסתם לפרויקט בשלב בו היזם כבר זכה בפרויקט, עם כספי ההשקעה הוא השלים את רכישת הקרקע, והוא עבד על הכנת התוכניות לטובת קבלת היתרי הבנייה.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה - כשהפרויקט יסתיים בעז"ה (משך מוערך: 3-4 שנים).

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 שלבי סיום ושחרור כספים ברבעון הקודם סיפרנו לכם על ההתקדמות המרשימה של ביצוע הפרויקט, ועל פירעון חלק מהמשקיעים - זאת אחרי הצלחה של מכירת 100% מהדירות בפרויקט. ברבעון הזה המשיכו שני התהליכים. מבחינת הביצוע הפרויקט עומד על כ-90% בממוצע, כאשר שני בניינים כבר קיבלו טופס 4, ארבעה נוספים צפויים לקבל טופס 4 ברבעון הקרוב, והשאר עד לסוף השנה. כזכור, חלק מהמשקיעים בעיסקה כבר נפרעו זה מכבר, וברבעון הקרוב צפוייה להתקבל כנראה כל יתרת התשלומים מהיזם,ובהתאם לכך אנחנו ניצור קשר עם המשקיעים שטרם נפרעו. סיכומו של דבר, אנחנו בשלבים אחרונים לפני סיום מוצלח בעז"ה של פרויקט גדול ומשמעותי.
2022 | עדכון 1 שלבי סיום ושחרור כספים ברבעון הקודם עדכנו על פירעון של חלק מהמשקיעים לאור ההצלחה במכירת כל הדירות בפרויקט. ברבעון הזה התקבלו סכומים נוספים מהיזם, ובהתאם לכך נפרעו עוד משקיעים - ואנו נעדכן את המשקיעים הרלוונטיים לקראת פעימות ההחזר הבאות. מבחינה הנדסית הפרויקט ב-82% ביצוע, ואנחנו צופים המשך מוצלח עד לסיום. לסיכום - הפרויקט מתקדם היטב, ואנחנו ממשיכים לעקוב ולעדכן עד החזרת כספי המשקיעים כולם.
2021 | עדכון 4 שלבי סיום ושחרור כספים. ברבעון הקודם עדכנו אתכם שלאור ההצלחה במכירת כל הדירות, היזם פרע סכום משמעותי מההלוואה שהוענקה לו, ובהתאם לכך פרענו גם חלק ממשקיעי הפרויקט. ברבעון הזה התקבל מהיזם סכום נוסף של כמליון ₪, ובקרוב צפויות עוד פעימות החזר, וכמובן גם החזר כספים לכם, המשקיעים, כל אחד בזמנו. מבחינה הנדסית הפרויקט ב-75% ביצוע, ואנחנו צופים המשך מוצלח עד לסיום. לסיכום - הפרויקט מתקדם היטב, ואנחנו ממשיכים לעקוב ולעדכן עד החזרת כספי המשקיעים כולם.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן