Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט בית אל

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט בנייה בבית אל
חברת 'קדמא' זכתה במכרז לבניית 80 דירות במסגרת מבצעי מחיר למשתכן בבית אל. הדירות ייבנו בשני בניינים בני 10 קומות כל אחד.
נכנסתם לפרויקט בשלב בו היזם כבר זכה בפרויקט, עם כספי ההשקעה הוא השלים את רכישת הקרקע, והוא עבד על הכנת התוכניות לטובת קבלת היתרי הבנייה.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה - כשהפרויקט יסתיים בעז"ה

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 התקדמות במכירות, האטה מסוית בביצוע בעדכון הקודם סיפרנו לכם על התקדמות טובה גם מבחינה הנדסית וגם מבחינת המכירות. גם ברבעון הזה הייתה התקדמות הנדסית, אך איטית מהמצופה, וכעת עומד הפרויקט על כ-80% ביצוע (יש לציין שהרבה פרויקטים שמגיעים לשלבי ביצוע מתקדמים חווים האטה מסוימת בקצב ההתקדמות וזה דבר טבעי). מבחינת המכירות נמשך הקצב הטוב, ונמכרו עוד 5 דירות. סה"כ נמכרו עד כה 67 דירות, שהן כ-80% מסך הדירות בפרויקט. לאור קצב המכירות, יש כבר משא ומתן ראשוני להתחלה של שחרור כספי ההון העצמי של היזם על ידי הבנק. סיכומו של דבר, למרות האטה מסוימת בקצב הבנייה, הקצב של הפרויקט עדיין משביע רצון, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון 1 המשך על דרך המלך ברבעון הקודם סיפרנו לכם שהפרויקט מציג התקדמות הנדסית טובה, וגם קצב מכירות הדירות משביע רצון. המגמה הזו נמשכה גם ברבעון הזה, כאשר ההתקדמות ההנדסית עומדת על כ-74%, ונמכרו עוד 4 דירות - ובסה"כ 62 דירות, שהן כ-78% מסך הדירות. בנוגע לפעימות הפירעון הבאות, נעדכן את המשקיעים הרלוונטיים בבוא הזמן. סיכומו של דבר, הפרויקט מתקדם באופן משביע רצון, ואנחנו אופטימיים לגבי המשך הדרך.
2021 | עדכון 4 ממשיכים להתקדם, ולאט לאט כבר פורעים כספי משקיעים כפי שסיפרנו לכם ברבעון הקודם, הפרויקט מציג התקדמות הנדסית טובה, וגם קצב מכירות הדירות משביע רצון. המגמה הזו נמשכה גם ברבעון הזה, כאשר ההתקדמות ההנדסית עומדת על כ-58%, ונמכרו עוד 7 דירות - ובסה"כ 58 דירות, שהן כ-73% מסך הדירות. ברבעון הזה היזם פרע חלק מההלוואה, ובהתאם לכך המשקיעים הראשונים בפרויקט קיבלו את כספם. בנוגע לפעימות נוספות של פירעון, נעדכן את המשקיעים הרלוונטיים בבוא הזמן. סיכומו של דבר, הפרויקט מתקדם באופן משביע רצון, ואנחנו אופטימיים לגבי המשך הדרך.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן