Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט מסחרי באר שבע

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת מרכז מסחרי בבאר שבע
בעסקה הזו היזם רוכש שני נכסים מסחריים הנמצאים בלב שכונת מגורים חדשה, "שכונת הפארק" ההולכת ונבנית בבאר שבע ועתידה למנות כ4000 יח"ד, רבות מהן בשיטת "מחיר למשתכן" – מה שמבטיח אכלוס מהיר של השכונה.
נכסים אלו כוללים 2080 מ"ר של מסחר בנוי ועוד כ800 מ"ר של שטחי עזר לשימוש החנויות שבמקום.
נכנסתם לעסקה בשלב בו הנכס קיבל היתר בניה ובשלבי העבודה הראשוניים.
אורך העסקה כשלוש שנים מאז תחילתה.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה. את הכסף תקבלו עם סיום בניית הנכס ואכלוסו באמצעות מימון מחדש של הפרויקט באותה עת.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 לקראת מסירת הנכס בעדכון הקודם סיפרנו לכם על צפי למסירה של הנכס תוך מספר חודשים, ועל שמאות טובה שהתקבלה, ומספרת על עליית ערך משמעותית (קרוב ל-50%!) של הנכס. ברבעון הזה נחתמו בשעה טובה הסכמי שכירות נוספים בנכס, ועד כה נחתמו חוזים על כ-60% מהנכס, ומתנהלים 3-4 משאים ומתנים להשכרת שטחים נוספים. תוך כדי כתיבת העדכון התבשרנו שהתקבל טופס 4 (אישור אכלוס) לנכס, מה שאומר שהאכלוס שלו יתחיל בקרוב ממש. הצפי הוא שכאשר נגיע לאזור 90% תפוסה של הנכס יוכל היזם להגדיל את ההלוואה הבנקאית, וכך לפרוע את כל המשקיעים. סיכומו של דבר, ברוך ה' רואים התקדמות טובה בנכס, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון 1 מתקדמים בבנייה ברבעון הקודם סיפרנו לכם על המשך ההתקדמות במישור ההנדסי בקצב המצופה, וכמו שכתבנו אז, אנחנו מאמינים שמסירת הנכס צפויה בסוף הרבעון הבא - או לכל היותר בתחילת זה שאחריו. כמו ברבעון הקודם, אין חדשות משמעותיות בתחום ההשכרות, היזם ממשיך להתנהל מול שוכרים פוטנציאליים, ואנחנו ממשיכים לעקוב. לאחרונה התקבלה שמאות טובה של הנכס, ואנחנו מתנהלים מול הבנקים על מנת לבחון איך נוכל להפיק ממנה את המיטב. סיכומו של דבר, הפרויקט מתנהל בצורה משביעת רצון, ואנחנו אופטימיים גם לגבי ההמשך.
2021 | עדכון 4 ברבעון הקודם סיפרנו לכם על התקדמות טובה גם במישור ההנדסי (התקדמות הבנייה) וגם במישור ההשכרות. גם ברבעון החולף המשיכה ההתקדמות במישור ההנדסי , כאשר מסירת הנכס לידינו צפויה להתרחש ברבעון השני של 2022. במישור ההשכרות אנחנו עדיין עומדים על קרוב ל50% ואף שנמשכו גם ברבעון האחרון המשאים ומתנים עם שוכרים פוטנציאליים, לא נסגרו שכירויות נוספות ואנחנו מעריכים שהדבר נובע מכך שהאכלוס הכללי של השכונה הדרגתי ולוקח זמן. יחד עם היזם אנחנו מקדישים תשומת לב לנושא הזה, על מנת לראות שאנחנו עומדים ביעדי הפרויקט, ועם זאת בסך הכול אנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן