top of page

תנאי שימוש באתר ׳פאזל (מבית ברק ייעוץ ׳והשקעות)

כללי

 • בשימוש באתר ו/או בפלאטפורמה בכתובת https://www.barakhass.co.il/  (להלן: "הפלאטפורמה", "האתר") מביע הגולש ו/או המבקר ו/או המשתמש, (בכל דרך שהיא) או מי מטעמו (להלן: ה"משתמש") את הסכמתו לתנאי שימוש אלה, הוא מצהיר כי הוא קרא אותם והבין אותם במלואם. 

 • האתר ו/או הפלאטפורמה מנוהלים על ידי חברת פאזל פיננסים בשבילך בע"מ (להלן: "החברה") ומציגים שירותים המוצעים וניתנים על ידם שלא דרך האתר. 

 • מטרתה של הפלאטפורמה, הינם לספק מידע לגבי השירותים המוצעים על ידה כעת (לרבות שירותים שיתווספו בעתיד), מידע על לקוחות וכו'. 


אחריות בית העסק

 • אנו עושים הכל כדי שהתכנים, השירותים, ו/או כל שאר החומרים והתכנים המוצעים ומוצגים בפלאטפורמה בין על ידינו ובין על ידי צדדים שלישיים, יהיו תקינים. 

 • החברה ו/או מי מטעמה, אינה מתחייבת לאיכות ו/או נכונות ו/או סוג ו/או כמות ו/או תדירות תכנים ויהיה לה שיקול דעת בלעדי לכל שינוי שהוא ללא הודעה ו/או עדכון המשתמש. המשתמש מוותר על כל טענה בעניין זה לרבות במידה והתגלע פגם ו/או אי התאמה כלשהי. ניתן לפנות אלינו בכל עניין ואנו נעשה ככל האפשר לסייע ללקוח/משתמש בהקדם האפשרי. 


התחייבות משתמש בקשר עם שימוש בפלאטפורמה

 • המשתמש מצהיר שידוע לו שהשימוש בפלאטפורמה והתכנים המוצגים בו יעשו אך ורק על פי הוראות החברה ועל פי המפורט בתקנון זה ועדכונים והנחיות/הסכמים שיועברו אליו מעת לעת. 

 • הפלאטפורמה נועדה להציג מידע ואפשרויות למשתמש והיא מציעה מידע ו/או שירותים בתחומי ייעוץ המשכנתאות, השקעות, תכנון פיננסי, ייעוץ פנסיוני לרבות שירותים שיתווספו בעתיד. החברה רשאית לגרוע ו/או להוסיף תחומי עיסוק על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 • התוכן המוצע בפלאטפורמה אינו מהווה המלצה למימון ו/או השקעה, או מכירה/רכישה של נכסים, צריכת שירות כזה או אחר מהחברה ו/או מי מטעמה. המידע הוא כללי ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי אישי נוסף ככל שיידרש- הכל על פי שקול דעתו של הלקוח ולאחר חתימה על הזמנת עבודה. 

 • המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שהשימוש במידע ו/או השקעה ו/או מימון ו/או יעוץ פנסיוני ו/או פיננסי מכל סוג שהוא  לרבות שאר השירותים המוצעים באמצעות הפלאטפורמה, נעשית על דעתו האישית, לאחר בדיקה מקיפה והבין את מהות השירות. 

 • החברה תפעל כמיטב יכולתה, כישוריה וקשריה, להתאים ללקוח את השירות הטוב והיעיל ביותר עבורו, תוך התחשבות בנתונים ספציפיים של כל לקוח ולקוח.  

 • הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהשירותים ניתנים בהסתמך על הנתונים שהוא מציג לחברה, וכדי שתהליך הייעוץ יצליח הוא יצטרך למסור נתונים על מצבו הפיננסי בחלק מן השירותים. הלקוח מצהיר כי לא יפעל עצמאית או באמצעות גורם אחר מול הבנקים ו/או שאר צדדים שלישיים ללא ידיעת החברה והסכמתה.

 • המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך, שעבור חלק מן השירותים המוצעים בפלאטפורמה, הוא יתבקש לחתום על הסכם עבודה נפרד ומפורט והסכם זה הוא אשר ייקבע את התנאים בין הצדדים. במידה ותתגלע מחלוקת בעניין פלוני, הוראות ההסכם יגברו על תקנון זה. 

 • הפלאטפורמה, בעליה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים לנכונות המידע, לתוכן, לצורה, לדיוק הנתונים, ו/או לכל אבדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, שיגרמו למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש בתכנים ו/או בשירותים המוצעים על ידם והלקוח מתחייב לפעול בעניין זה, בהתאם להוראות החברה. 

 • המשתמש מקבל על עצמו אחריות מלאה והוא מוותר מראש על כל טענה כנגד הפלאטפורמה ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם בעניין זה והוא מתחייב לשפות אותם עם דרישה מיידית, על הוצאה ו/או נזק שייגרם להם בעניין זה. 
   

בנוסף לאמור לעיל, שימוש בפלאטפורמה מהווה הסכמה –

 • שלא להעלות ו/או לשלוח בפלאטפורמה ו/או פלאטפורמה עתידית תכנים שאינם חוקיים או שיש בהם הפרה של דין כלשהו לרבות חומר משדל, מסייע, מעודד, מפר זכויות קניין רוחני, לשון הרע. 

 • שלא להעלות תוכן, לנהל או לשתף תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה לפרטיות בכל דרך שהיא לרבות שליחת דואר זבל במסגרת זאת.

 • שלא להעתיק מהפלאטפורמה, ו/או כל גוף או גורם בקשר עם הפלאטפורמה תכנים ו/או תוצרים, לרבות ולא לעשות בתכנים המפורסמים כל שימוש שאינו למטרת שימוש עצמי.

  קניין רוחני

 • המשתמש/גולש מצהיר שידוע לו כי כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל הגלומות בפלאטפורמה, /או מי מטעמה והשירותים המוצעים על ידה לרבות תמונות, דיאגרמות, שרטוטים, הדמיות, מצגות, אייקונים, מלל, נתונים, תכנים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, לוגו, פטנטים, סימנים גרפיים, מדגמים, סודות מסחריים, רעיונות העומדים בבסיס הפלאטפורמה, האתר ו/או השירות וכיו"ב הינם קניינה הבלעדי של חברת פאזל פיננסים בשבילך בע"מ ו/או בעליה וכל שימוש שאינו מורשה בו על ידי המשתמש/גולש או צד ג' אחר מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין, אסור, מהווה הפרת זכויות ודורש אישור או רישיון מתאים בכתב מהחברה בדרך שתקבע מפעם לפעם. 

 • המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל המידע, נתונים, תמונות, תכנים, פרטים ו/או כל חומר אחר שיוזן על ידו לפלאטפורמה ו/או פלאטפורמות קשורות בעתיד, הינם בבעלותו או ברישיון והם באחריותו הבלעדית והוא מצהיר בזאת שהוא רשאי לעשות כן בכל הנוגע לזכויות קניין רוחני בתכנים ו/או תמונות ו/או בכלל והם אינם באחריות החברה ו/או מנהליה ו/או בעליה, ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ועל המשתמש מוטלת האחריות הבלעדית והמלאה לוודא כי הם אינם מפרים זכויות כלשהן. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות באופן מיידי, עם דרישה ראשונה, את החברה ו/או נושאי משרה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק או הוצאה שתגרם כאמור. 

 • המשתמש מצהיר כי בשימוש בפלאטפורמה ו/או בתכני המוצגים בה ו/או בפלאטפורמות קשורות ו/או נלוות, הוא מוותר מראש על כל דרישה באמצעותו או מי מטעמו לזכויות מכל מן וסוג שהם, לתמלוגים ו/או תמורה מהחברה, בעליה, מנהליה ו/או ועובדיה ו/או מי מטעמה. 
   

אחריות ושיפוי 

 • כמפורט לעיל, הפלטפורמה, ו/או כל פלאטפורמה הקשורה בה במישרין ו/או עקיפין, תוכן או מידע, מוצעים כמו שהם ובגדר מידע ורעיונות כלליים וכל השימוש, יישום בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. 

 • המשתמש ו/או גולש נושא באחריות המלאה לבדיקת כל ההצעות ו/או שירותים שבפלאטפורמה ו/או פלאטפורמות נלוות, לרבות, אך לא רק, נטילת משכנתא, מחזור משכנתא, תכנון פיננסי, ייעוץ פנסיוני, השקעות לרבות כל שירות שיתווסף בעתיד וכל הקשור אליהם במשרין ו/או עקיפין והוא משחרר את החברה ו/או בעליה, מנהליה, עובדיה מכל אחריות שהיא לרבות נזק מכל סוג שהוא. 

 • המשתמשים מצהירים כי ידוע להם כי בשימוש בפלאטפורמה ו/או כל פלאטפורמה הקשורה בה במשרין ו/או עקיפין, הם עשויים להיחשף לפרסומות לרבות הצעות עסקיות, פרסומים כלליים, הטבות, הצעות להנחות. החברה רשאית להוסיף ולשנות פרסומות ו/או הצעות עסקיות אלו כראות עיניה בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה כנגדה בעניין זה. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לנכונות המידע, הפרסומים, פרסומות, הצעות עסקיות וכו' של צדדים שלישיים ו/או של החברה ועל המשתמש לוודא נתונים אלו, טיבם והתאמתם אליו. 

 • בכל מקרה, המשתמש ו/או הגולש ו/או מי מטעם משחררים את החברה, מנהליה, בעליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות ישירה ו/או עקיפה לכל נזק שהוא שעשוי להיגרם או שנגרם להם כתוצאה משימוש כלשהו בפלאטפורמה ו/או כל פלאטפורמה הקשורה בה במשרין ו/או עקיפין.

 • המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את החברה, בעליה ומנהליה ו/או מי מטעמה מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק שייגרם להם בקשר לשימוש בפלאטפורמה ו/או כל פלאטפורמה הקשורה בה במשרין ו/או עקיפין, בקשר של פניית צד שלישי לחברה, בעליה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה– זאת בניגוד לכל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה. 
   

פרטיות

 • החברה מתחייבת לפעול, באמצעים העומדים לרשותה ובאופן סביר, לשמור על פרטיות המשתמשים ו/או הגולשים בפלאטפורמה ו/או פלאטפורמות קשורות. פרטים אלו יישמרו, ככל הניתן, בידי החברה ו/או מטעמה לצרכיה.

 • במידה ולמרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, או בכל דרך אחרת, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או בעליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה. 

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף לצרכיה נתונים רלוונטיים כגון: שימוש של המשתמשים בפלאטפורמה כולל שמות, דפים שנצפו, תחומי ונושאי עניין, פיתוח ושיפור השירות. החברה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

 • החברה או מי מטעמה, שומרת לעצמה הזכות לפנות למשתמש בכתב או בע''פ בכל מידע בדבר הצעות לשיפור שירות, פרויקטים, תכנים, טיפים, מבצעים, הצעות, מוצרים, נושאי עניין חדשים וכיו''ב. 

 • בעניין זה- שימוש בפלאטפורמה ו/או פלאטפורמה קשורות יהווה הסכמה לעניין סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב 1982, ויאפשר לחברה ו/או מי מטעמה לשלוח למשתמשים תכנים, עדכונים, הטבות ודברי פרסומת. 

 • הגולש ו/או המשתמש מוותר מראש על טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר בקשר ל"דואר זבל" ו/או "ספאם" והוא מתחייב לפנות אליה בכל בעיה ו/או תלונה בעניין זה באמצעים המקובלים.


כללי


 • לחברה ו/או בעליה תעמוד הזכות להמחות את זכויותיהם ו/או חובותיהם על-פי תקנון זה לכל צד שלישי באשר הוא, ללא הודעה כלשהי למפרסמים, משתמשים, גולשים או מי מטעמם.

 • כל המידע המופיע בפלאטפורמה, לרבות בתקנון זה, לרבות, אך לא רק, פרויקטים שירותים, פרסומים וכל הקשור לשירות המוצע בה נתון לשינויים מפעם לפעם, בלא כל הודעה מראש למשתמשים - זאת על פי שיקול דעת בלעדי של החברה ו/או בעליה. 

 • באחריות המשתמש ו/ו הגולש להתעדכן מפעם לפעם בנוסח התקנון העדכני. 

 • כל מחלוקת הקשורה להסכם זה, תידון בבית דין לענייני ממונות שעל יד כולל ארץ חמדה.

bottom of page